Όροι Δημοσίευσης Επιστημονικού Έργου στη «Πύλη Ερευνητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Υποβάλλοντας το πνευματικό μου έργο και τα μεταδεδομένα που το συνοδεύουν στο ιδρυματικό αποθετήριο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΤΙΑ :
1) Δηλώνω ότι είμαι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του πρωτότυπου αυτού έργου και από όσο γνωρίζω το έργο μου δε συκοφαντεί πρόσωπα, ούτε προσβάλει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
2) Παραχωρώ στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (ΧΠ) το μη αποκλειστικό δικαίωμα να το αποθηκεύει και να το διαθέτει ελεύθερα και δημόσια μέσω διαδικτύου.
3) Αντιλαμβάνομαι ότι η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΧΠ δεν φέρει καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση των πνευματικών μου δικαιωμάτων κατά τη διάχυση του έργου μου.
4) Αποδέχομαι ότι η ΒΚΠ μπορεί, χωρίς να αλλάξει το περιεχόμενο της εργασίας μου, να τη διαθέσει σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από τη ψηφιακή Βιβλιοθήκη της, να την αντιγράψει σε οποιοδήποτε μέσο ή/και σε οποιοδήποτε μορφότυπο καθώς και να κρατά περισσότερα από ένα αντίγραφα για λόγους συντήρησης και ασφάλειας.
5) Κατανοώ ότι υποβάλλοντας το έργο μου στην “Πύλη Ερευνητών» και κατ’επέκτασιν στην ΕΣΤΙΑ δεν μεταβάλλεται το δικαίωμα της πνευματικής μου ιδιοκτησίας και μπορώ να διαθέσω το έργο μου όπως εγώ επιλέξω στο μέλλον.
6) Αναγνωρίζω ότι όταν το έργο μου γίνει διαθέσιμο στο διαδίκτυο θα είναι αναζητήσιμο από μηχανές αναζήτησης όπως π.χ. Google.
7) Αναγνωρίζω επίσης ότι η ΒΚΠ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το έργο μου από την ΕΣΤΙΑ για λειτουργικούς/διαχειριστικούς λόγους ή στην περίπτωση που βλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα άλλων.